170517_IGIZ_PHT61.JPG
    
 
Marktszene in Kenia
Strassenhaendler auf einem Platz in Talek, 16.05.2017. KEIN MODEL RELEASE vorhanden, NO MODEL RELEASE available, NO MODEL RELEASE, Copyright: Thomas Imo/ photothek.net