100428_KBMF_PHT002.jpg
   
100428_KBMF_PHT001.jpg
   
090722_TMET_PHT19.jpg
   
090323_UAFRI_PHT02.jpg
   
080702_MAROC_PHT31.jpg
   
080702_MAROC_PHT32.jpg
   
080702_MAROC_PHT33.jpg
   
080702_MAROC_PHT34.jpg
   
080702_MAROC_PHT35.jpg
   
080702_MAROC_PHT36.jpg
   
080702_MAROC_PHT37.jpg
   
080702_MALI_PHT09.jpg
   
080702_MAROC_PHT38.jpg
   
080702_MAROC_PHT39.jpg
   
080702_MOSAM_PHT26.jpg
   
080702_MOSAM_PHT27.jpg
   
080702_MOSAM_PHT28.jpg
   
080702_MOSAM_PHT29.jpg
   
080702_MOSAM_PHT30.jpg
   
080702_MOSAM_PHT31.jpg
   
080702_MOSAM_PHT32.jpg
   
080702_MOSAM_PHT72.jpg
   
080702_MOSAM_PHT73.jpg
   
080702_MOSAM_PHT74.jpg
   
080702_MOSAM_PHT75.jpg
   
080615_CHIK_PHT44.JPG
   
080422_AFRI_PHT11.jpg
   
080424_BURKI_PHT88.jpg
   
080424_BURKI_PHT89.jpg
   
080424_BURKI_PHT91.jpg
   
080419_AFRI_PHT19.jpg
   
080419_AFRI_PHT42.jpg